SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Informacje dotyczące egzaminów gimnazjalnych

 

Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2011 r.

 

W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

  • w części pierwszej - humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • w części drugiej   - matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  • w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut (60+90).

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Egzaminy na obu poziomach trwają po 60 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

Wyniki egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń przystąpił do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okregowa na podstawie liczby punktów przyznawanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okregowe.

 

Więcej informacji znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 156, poz. 1046).   

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

 

 

Facebook